Skip to main content

Dataskyddspolicy

Upprättad 24 maj 2018, uppdaterad 13 april 2023.

Din integritet är viktig för oss. Syftet med vår dataskyddspolicy är att öka transparensen i våra databehandlingsprocesser i en lättläst form. Läs varje avsnitt nedan för att förstå hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina uppgifter.

Syftet med denna dataskyddspolicy är att informera våra kunder om vår policy angående behandling av personuppgifter i samband med de tjänster, produkter, applikationer, webbplatser, reklam- och marknadsföringskampanjer, sponsrade sociala medier och liknande som vi erbjuder eller som erbjuds för vår räkning.

Personuppgiftsansvarig

Nextfour Solutions (hädanefter Nextfour eller “vi”), (FO-nummer 2631013-8, adress Havregatan 48 B, 20740 Åbo, Finland). Du kan kontakta oss på q-support@nextfour.com för att ta reda på vilka personuppgifter vi har lagrat om dig och varifrån de kommer.

Vilka personuppgifter samlar Nextfour in?

Personuppgifter samlas vanligtvis in direkt från dig eller erhålls genom att du använder en Q Experience-produkt eller -tjänst. Tid efter annan kan vi också behöva ytterligare information för att hålla informationen aktuell eller för att säkerställa riktigheten av den information vi får.

De personuppgifter vi samlar in kan delas upp enligt följande:

  • namn
  • e-post
  • lösenord
  • geografisk plats
  • språk
  • platsinformation som lagras i den automatiska loggboken
  • analyser
  • information som samlats in från eller om båten
  • information som samlats in från eller om den Q Experience-produkt du använder
  • köphistorik

Varför behöver vi dina personuppgifter och vad används de till?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla de funktionella kraven på produkten och våra lagstadgade skyldigheter och tillhandahålla en högklassig tjänst. Vi använder dina personuppgifter även för att leverera våra produkter och tjänster och för att förbättra utvecklingsarbetet med våra produkter och tjänster.

Nextfour har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för kundkommunikation samt marknadsförings-, produkt- och kundanalyser. På så sätt kan vi förbättra vårt produktutbud och

optimera de tjänster vi erbjuder våra kunder. Nextfour sörjer för att behandlingen av personuppgifter inte orsakar allvarlig skada på kundens rättigheter eller friheter.

Vi skickar även kundkommunikation till våra befintliga kunder (till exempel information om förändringar i tjänsten, marknadsöversikter, nyhetsbrev och responsenkäter).

Hur skyddar Nextfour personuppgifterna och vilka risker är förknippade med behandlingen av personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga, lämpliga tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder enligt bästa praxis för att skydda personuppgifter och annan information. Detta inkluderar användning av brandväggar, stark krypteringsteknik och säkra lokaler för utrustningen, åtkomstkontroll till lokalerna, begränsad tilldelning av behörigheter, instruktion och utbildning av personal som medverkar i behandlingen av personuppgifter och noggrant urval av underleverantörer. Utöver tillämplig lag förbinder sig underleverantörerna att följa Nextfours dataskyddspolicy och -anvisningar.

Behandling av personuppgifter är endast tillåten av arbetsrelaterade skäl. Användningsrättigheterna till system som innehåller personuppgifter är personlig och användningen av rättigheterna övervakas. Utöver lagstadgad tystnadsplikt är Nextfour-anställda som behandlar personuppgifter bundna av en separat tystnadsplikt. Personuppgifter som har blivit överflödiga raderas på ett säkert sätt.

Trots noggrant skydd och adekvat datasäkerhet finns det alltid en risk med att behandla uppgifter. Om det trots våra ansträngningar inträffar ett säkerhetsintrång som vi tror kan medföra en hög risk för din integritet eller andra rättigheter, kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Om vi blir medvetna om ett personuppgiftsintrång som riskerar att äventyra en fysisk persons rättigheter eller friheter, rapporterar vi intrånget till dataskyddsombudet utan onödigt dröjsmål.

Vi rekommenderar också att du håller säkerheten uppdaterad för de enheter och anslutningar du använder.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge du använder vår produkt och så länge det är nödvändigt för deras användningsändamål och så länge det krävs enligt lagar och bestämmelser.

Till vem kan Nextfour lämna ut personuppgifter?

Personuppgifter kan lämnas ut utanför Nextfour om det är tillåtet eller krävs enligt lag.

Med kundens samtycke eller enligt avtal lämnar vi även ut personuppgifter till samarbetspartner som är relaterade till de produkter eller tjänster som kunden valt.

Vi kan dela din information till exempel när vi behandlar betalningar, uppfyller en beställning, installerar en produkt eller tillhandahåller kundservice, installationstjänster, marknadsföringstjänster, underhålls- eller reparationstjänster och andra liknande tjänster.

Alla betalningar som görs i Q Experience appen behandlas av Stripe. Stripe samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt deras dataskyddspolicy https://stripe.com/en-fi/privacy.

Dina dataskyddsrättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Vi ger dig möjlighet att få information om de uppgifter vi samlar in, använder och delar. Du har rätt att korrigera ofullständiga eller felaktiga uppgifter.

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter till de delar som behandlingen av uppgifterna baseras på ditt samtycke. Om du begär radering av dina uppgifter eller återkallar ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, raderar vi uppgifterna från våra system, om det inte finns en annan laglig grund för att behandla uppgifterna eller vi har en skyldighet enligt lag att lagra uppgifterna. I varje fall raderar vi dina personuppgifter när vår specificerade eller lagstadgade lagringsperiod har gått ut.

I den mån behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke eller avtal har du rätt att erhålla de personuppgifter du lämnat oss i en strukturerad och allmänt använd form och har rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen baseras på Nextfours eller en tredje parts berättigade intresse.

Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lag kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på en besökares dator eller annan enhet i samband med besök på Nextfours webbplats. När vi hänvisar till cookies i denna dataskyddspolicy inkluderar detta även andra liknande tekniker och verktyg som samlar in och lagrar information i din webbläsare och ibland även överför denna information till tredje part i form av cookies.

Nextfours webbplats och tjänster använder cookies för att hålla i gång användarens session och för att minnas de val användarna gör när de navigerar mellan sidorna. Cookies tillåter oss också att identifiera och sammanställa statistik om till exempel besökare på vår webbplats. Cookies används också för riktad marknadsföring. Nextfours webbplats och tjänster använder sessionsspecifika och beständiga cookies som placeras av både Nextfour och tredje part.