Skip to main content

Användarvillkor för Appen

Användarvillkoren är utarbetade 2.6.2022 och senast uppdaterade 15.4.2024.

Appleverantör

Appen Q Experience (“Appen”) underhålls och tillhandahålls av Nextfour Solutions (FO-nummer 2631013-8, adress Havregatan 48 B, FI-20740 Åbo), nedan kallat “Nextfour” eller “vi”.

Avtalsvillkor och avtalets uppkomst

Genom att använda Appen accepterar du de gällande användarvillkoren och förbinder dig att följa dem och eventuella anvisningar som tillhandahålls separat i Appen. Nextfour kan tid efter annan göra ändringar i användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren måste du sluta använda Appen.

Dataskydd

Genom att installera och använda Appen samtycker du till att vi samlar in uppgifter som du lämnar i Appen. Alla nya användare av Appen loggar in på Appen genom att skapa ett nytt användarnamn. Du må vara minst 16 år gammal för att skapa ett användarnamn. Nextfour följer gällande lagstiftning om personuppgifter och behandling av dem samt övriga stadganden om skydd av personuppgifter enligt lagstiftningen i Finland och Europeiska unionen.

Bifogat till dessa användarvillkor finns Nextfours dataskyddspolicy (bilaga 1), som beskriver hur och för vilka ändamål Nextfour använder personuppgifterna.

Information som samlas in av Appen:

 • namn
 • e-post
 • lösenord
 • geografisk plats
 • språk
 • platsinformation som lagras i den automatiska loggboken
 • analyser
 • information som samlats in från eller om båten
 • information som samlats in från eller om den Q Experience-produkt du använder
 • köphistorik

Vi begränsar delningen av dina personuppgifter till enbart personer som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi kan dela din information till exempel när vi hanterar betalningar, uppfyller en beställning, installerar en produkt eller tillhandahåller kundservice, installationstjänster, marknadsföringstjänster, underhålls- eller reparationstjänster och andra liknande tjänster.

Alla betalningar som görs i Q Experience appen behandlas av Stripe. Stripe samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt deras dataskyddspolicy https://stripe.com/en-fi/privacy.

Du kan kontakta oss på q-support@nextfour.com för att ta reda på vilka personuppgifter vi har lagrat om dig och varifrån de kommer.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet för personuppgifterna och datasäkerheten vid behandlingen.

Vi värdesätter de personuppgifter som lämnats till oss och förbinder oss att behandla dem lagligt, öppet och säkert. De allmänna principer som Nextfour iakttar är följande:

 • Laglighet: vi samlar endast in personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.
 • Minimering av uppgifter: vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet.
 • Begränsat ändamål: vi samlar endast in personuppgifter för specifika, definierade och lagliga ändamål och behandlar inte personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Uppgifternas riktighet: vi säkerställer att personuppgifterna är korrekta och aktuella i enlighet med de uppgifter du tillhandahåller.
 • Skydd av uppgifterna: vi använder tekniska och organisatoriska metoder som garanterar en adekvat nivå av dataskydd med hänsyn till bland annat kvaliteten på de personuppgifter som ska skyddas. Dessa metoder förhindrar rättsvidrig publicering eller behandling, oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust, ändring och annan otillåten behandling av uppgifterna.
 • Tillgång till och rättelse av uppgifter: vid åtkomst till och korrigering av uppgifterna respekterar vi dina rättigheter enligt dataskyddslagar och -förordningar.
 • Begränsad lagring: vi lagrar personuppgifterna på det sätt som krävs i dataskyddslagar och -förordningar. Vi lagrar inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in.
 • Laglighet av direktmarknadsföring och cookies: när vi skickar marknadsföringsmaterial eller använder cookies på användarnas enheter gör vi det endast i enlighet med gällande lagstiftning.

Platsinformation

Användarens platsinformation används i Appen för att visa tjänster från närliggande Tjänsteleverantörer. Användaren kan aktivera och inaktivera användningen av platsinformation i enhetens inställningar.

Båtens automatiska loggbok registrerar användarens färduppgifter, inklusive platsinformation.

Tillgänglighet och kostnader för att använda Appen

Appen kan ligga nere från tid till annan, eller funktionen kan tillfälligt störas av fel, underhållsåtgärder eller förhållanden som vi inte kan påverka. Nextfour ger inga utfästelser eller garantier för kvaliteten, funktionaliteten, tillgängligheten eller prestandan i Appen eller i innehållet eller tjänsterna som används via den. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller inaktivera Appen eller delar av den samt din åtkomst till Appen utan föregående meddelande. Du är ansvarig för alla avgifter som kan vara förknippade med din användning av Appen, inklusive dataavgifter.

Ansvar för innehållet i Appen

Vi tillhandahåller Appen och dess innehåll utan förpliktelser och “i befintligt skick”. Nextfour ansvarar för att det redaktionella och övriga innehållet i Appen är lagligt och följer god praxis samt iakttar relaterade upphovsrätter och andra immateriella rättigheter. Nextfour övervakar inte och modererar inte innehållen i Appen och är inte ansvarigt för dessa, utan varje användare är personligt ansvarig för sin egen användning och är skyldig att använda Appen i enlighet med användarvillkoren.

Nextfour kan varken garantera eller ansvara för riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten i Appen eller i innehållet eller tjänster som används via den. Nextfour är inte ansvarigt för eventuella brister i Appen eller i innehåll som används via den och ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av detta.

Rättigheter till Appen och dess innehåll

Alla immateriella rättigheter till Appen och dess innehåll och programvara tillhör Nextfour. Innehållet i Appen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter. Om inte Nextfour bestämmer annat får du installera Appen endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, och inga andra rättigheter till Appen eller dess innehåll överförs till dig. Appen får varken helt eller delvis kopieras, modifieras, anpassas, distribueras, publiceras, säljas, licensieras eller överlåtas till andra. Du måste använda Appen i enlighet med villkoren hos den appbutik där du köpte Appen.

Länkar till andra webbplatser

Vi har inte godkänt eller granskat tredje parts webbplatser som är länkade till Appen och är inte på något sätt ansvariga för deras innehåll. Användningen av tredje parts webbplatser styrs av reglerna för respektive webbplatser och plattformar.

Användarens material

Vi granskar inte ditt material före publicering. Du är ensam ansvarig för allt material du skickar in eller distribuerar via Appen. Använd alla communityfunktioner på ett ansvarsfullt sätt. Inget material som distribueras av en enskild användare via Appen representerar Nextfours åsikt eller indikerar att Nextfour har samma åsikt som användaren eller uppmanar att agera i enlighet med materialet.

Datasäkerhet

Den elektroniska nätverksmiljön är inte helt säker. Användaren ansvarar för adekvat hantering av säkerheten i sina egna datasystem. Användaren ansvarar även för inköp och drift av utrustning och anslutningar som krävs för användningen av Appen och för att säkerställa att de inte orsakar besvär, störningar eller skador för Nextfour eller tredje part. Som användare förbinder du dig att omedelbart meddela Nextfour om du misstänker eller upptäcker att dina inloggningsuppgifter har missbrukats.

Skadeståndsskyldighet

Du är skyldig att ersätta Nextfour för alla direkta skador som orsakas av användning som strider mot dessa användarvillkor eller lag.

Nextfours ansvar är alltid begränsat till det maximala ansvaret enligt tvingande lag.

Tillämplig lag och jurisdiktion

På dessa villkor tillämpas finländsk lag. Om oenigheter inte kan lösas genom förhandling, ska tvisterna lösas vid Egentliga Finlands tingsrätt som första instans.

Konsumentkunder kan också överlämna tvisten att lösas vid en behörig tingsrätt eller konsumenttvistnämnd på kundens hemort.

Uppsägning och separation av villkor

Användaren kan säga upp användarvillkoren för Appen genom att radera Appen och sluta använda den. Eventuella nedladdningar som görs före uppsägningen gäller i enlighet med villkoren i det avtal som gällde vid nedladdningstillfället. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor befinns vara olaglig eller ogiltig, fortsätter alla andra bestämmelser i villkoren att gälla.

Juridisk information

Bifogat till dessa användarvillkor finns Nextfours dataskyddspolicy, som följer och specificerar kraven i gällande dataskyddslagstiftning. I händelse av konflikt mellan denna policy och gällande dataskyddslagstiftning har gällande lagstiftning företräde.

Nextfour kan göra ändringar i denna dataskyddspolicy när som helst. Om detta sker, meddelar vi dig om ändringarna och ber dig läsa den senaste versionen av denna policy och bekräfta att du godkänner den. Du kan också kontrollera vår dataskyddspolicy regelbundet för eventuella ändringar.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om Appen, kontakta oss på q-support@nextfour.com