Skip to main content

Applikasjonens brukervilkår

Brukervilkårene er skrevet den 02.06.2022 og sist oppdatert den 15.4.2024.

Applikasjonens leverandør

Q Experience-applikasjonen («applikasjonen») vedlikeholdes og tilbys av Nextfour Solutions (organisasjonsnummer FI26310138, adresse Havregatan 48 B, FI-20740 Åbo), heretter «Nextfour» eller «vi».

Avtalevilkårene og hvordan en avtale oppstår

Når du bruker Applikasjonen, godkjenner du de til enhver tid gjeldende brukervilkårene og forplikter deg til å overholde disse samt andre instruksjoner som eventuelt spesielt er gitt i applikasjonen. Nextfour kan av og til utføre endringer i brukervilkårene. Dersom du ikke godkjenner brukervilkårene, må du slutte å bruke applikasjonen.

Personvern

Når du installerer og bruker applikasjonen, gir du ditt samtykke i at vi samler inn opplysningene du oppgir i applikasjonen. Alle nye brukere av applikasjonen logger seg inn i den ved å opprette et nytt brukernavn. Du må være minst 16 år gammel for å opprette et brukernavn. Nextfour følger de til enhver tid gjeldende lovreguleringene for personopplysninger og håndtering av disse samt de andre gjeldene lovbestemmelsene for personvern i Finland og EU i håndteringen av opplysninger.

Som vedlegg til disse brukervilkårene finner man Nextfours personvernerklæring (vedlegg 1), hvor det går frem hvordan og til hva Nextfour bruker personopplysningene.

Opplysningene som applikasjonen samler inn:

 • navn
 • e-post
 • passord
 • geografisk lokasjon
 • språk
 • lokasjonsopplysninger som lagrer seg i den automatiske loggboken
 • analyse
 • opplysninger som er samlet inn fra båten eller som gjelder denne
 • opplysninger som er samlet inn om Q Experience-produktet du bruker eller som gjelder dette
 • kjøpshistorie

Vi begrenser delingen av personopplysningene dine slik at de bare behandles av personer som trenger det for å utføre oppgavene sine. Vi kan for eksempel dele opplysningene dine når vi håndterer betalinger, gjennomfører en bestilling, installerer et produkt eller tilbyr kundeservice, installasjonstjenester, markedsføringstjenester, service- eller reparasjonstjenester eller andre tilsvarende tjenester.

Alle betalinger som gjøres i Q Experience appen behandles av Stripe. Stripe samler inn og behandler dine personopplysninger i henhold til deres personvernerklæring https://stripe.com/en-fi/privacy.

 

Ved å kontakte q-support@nextfour.com kan du få vite hvilke opplysninger vi har lagret som gjelder deg, og hvor de kommer fra.

Beskyttelse av personopplysningene

Beskyttelsen av personopplysningene og sikkerhetsnivået i behandlingen er gjennomført med nødvendige tiltak innenfor rimelighetens grenser.

Vi verdsetter personopplysningene vi har fått tilgang til og forplikter oss til å håndtere dem på en lovlig, åpen og sikker måte. Nextfour følger de følgende generelle prinsippene:

 • Lovmessighet: vi samler bare inn personopplysninger på lovlige, hensiktsmessige og åpne måter.
 • Minimering av opplysningene: vi samler bare inn de personopplysningene som er helt nødvendige til det opprinnelige bruksformålet.
 • Begrensning av bruksformålet: vi samler bare inn personopplysninger til bestemte, definerte og lovlige formål, og vi behandler ikke personopplysningene på måter som ikke passer sammen med disse formålene.
 • Riktige opplysninger: vi sørger for at personopplysningene er riktige og oppdaterte i samsvar med opplysningene du har oppgitt.
 • Beskyttelse av opplysningene: vi benytter tekniske og organisatoriske metoder som garanterer at personvernet er korrekt blant annet med hensyn til kvaliteten på personopplysningene som skal beskyttes. Disse metodene hindrer publisering eller behandling av opplysningene uten rettighet til det samt utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, forsvinning, endring eller annen ulovlig behandling av opplysningene.
 • Tilgang til opplysningene og redigering av disse: når det gjelder tilgang til og redigering av opplysningene, følger vi de rettighetene du har i henhold til personvernlovgivningen og -reguleringene.
 • Begrenset oppbevaring: vi oppbevarer personopplysningene på den måten dette kreves i personvernlovgivningen og -reguleringene. Vi oppbevarer ikke opplysningene lengre enn det som er nødvendig for det formålet de er samlet inn til.
 • Lovlighet og informasjonskapsler i direkte markedsføring: når vi sender ut markedsføringsmateriale eller benytter informasjonskapsler i brukerens enheter, gjør vi det bare i samsvar med de gjeldene lovene.

Lokasjonsopplysninger

I applikasjonen blir brukerens lokasjonsopplysninger brukt til å vise tjenestene til tjenesteleverandører i nærheten. Brukeren kan slå bruken av lokasjonsopplysninger på eller av i enhetens innstillinger.

Båtens automatiske loggbok lagrer brukerens kjørte turopplysninger, som inneholder lokasjonsopplysninger.

Tilgjengelighet og kostnader som oppstår av bruken av applikasjonen

Applikasjonen kan til tider være ute av bruk, eller funksjonen av den kan også midlertidig forstyrres av feil, vedlikeholdstiltak eller andre ting som vi ikke kan påvirke. Nextfour gir ingen garanti for kvaliteten, funksjonen, tilgjengeligheten eller ytelsesevnen til applikasjonen eller innholdet eller tjenestene som er tilgjengelige gjennom den. Vi forbeholder oss retten til å endre applikasjonen eller hindre bruken eller tilgangen din til den eller deler av den når som helst, uten å melde spesielt ifra om dette. Du er ansvarlig for eventuelle utgifter knyttet til bruken av applikasjonen, som for eksempel datautgifter.

Ansvaret for applikasjonens innhold

Vi tilbyr applikasjonen og innholdet i den uten forpliktelser og «slik de er». Nextfour er ansvarlig for at applikasjonens redaksjonelle innhold og annet innhold som Nextfour har utarbeidet er lovlige og følger god skikk og bruk, samt for opphavsrett og andre immaterielle rettigheter knyttet til dette. Nextfour overvåker eller modererer ikke applikasjonens innhold og er heller ikke ansvarlig for dette, men hver bruker er personlig ansvarlig for egen bruk og pliktig til å bruke applikasjonen i samsvar med brukervilkårene.

Nextfour garanterer ikke eller er ansvarlig for riktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten i applikasjonens innhold eller i innhold som brukes gjennom denne. Nextfour er ikke ansvarlig for eventuelle mangler i applikasjonens innhold eller i innhold som brukes gjennom denne, og heller ikke for eventuelle tap på grunn av dette.

Rettigheten til applikasjonen og dens innhold

Alle immaterielle rettigheter til applikasjonen og dets innhold og programmer tilhører Nextfour. Applikasjonens innhold er beskyttet av opphavsrett, varemerkerettigheter samt andre immaterielle rettigheter. Med mindre Nextfour definerer noe annet, kan du bare installere applikasjonen til personlig og ikke-kommersiell bruk, og det overføres ingen andre rettigheter til applikasjonen eller dens innhold til deg. Det er ikke lovlig å kopiere, redigere, tilpasse, dele, publisere, selge, gi lisens til eller overføre selv deler av applikasjonen til andre personer. Applikasjonen skal brukes i samsvar med brukervilkårene til den applikasjonsbutikken du har kjøpt den av.

Lenker til andre nettsider

Vi har ikke godkjent eller kontrollert nettsidene til tredjeparter som er knyttet til applikasjonen med lenker, og vi er heller ikke på noen måte ansvarlige for innholdet til disse. I bruken av nettsider som vedlikeholdes av tredjeparter følger man reglene til nettsidene og plattformene det gjelder.

Brukerens materiale

Vi kontrollerer ikke materialene dine på forhånd før vi publiserer dem.Du er fullstendig ansvarlig for alt materiell som du sender og deler gjennom applikasjonen. Bruk eventuelle fellesskapsfunksjoner på en ansvarsfull måte. Ikke noe av materiellet som er delt av enkeltbrukere ved hjelp av applikasjonen representerer Nextfours synspunkter eller beviser at Nextfour er enig med brukeren det gjelder eller oppfordrer til å handle i henhold til materiellet.

Personvern

Det elektroniske nettmiljøet er ikke helt datasikkert. Brukeren er selv ansvarlig for å sørge for datasikkerheten i sine egne informasjonssystemer. Brukeren skal også sørge for anskaffelse av utstyr og forbindelser man trenger for å bruke applikasjonen og standen på dette, samt for at det ikke forårsaker ulemper, forstyrrelser eller tap for Nextfour eller tredjeparter. Brukeren forplikter seg til å umiddelbart melde fra til Nextfour dersom man har mistanke om eller oppdager at brukeropplysningene blir misbrukt.

Skadeerstatningsplikt

Du er pliktig til å erstatte direkte tap som oppstår på grunn av bruk som strider mot disse brukervilkårene eller loven til Nextfour.

Nextfours ansvar er alltid høyest begrenset til ansvaret etter ufravikelig lov.

Gjeldende lov og rettssted

Disse brukervilkårene er underlagt Finlands lover. Dersom man ikke klarer å løse uoverensstemmelser med forhandlinger, løses tvistene i første instans i Egentliga Finlands tingsrätt.

Forbrukerkunder kan også la tvisten løses i en fullmektig tingsrett eller forbrukertvistnemnd som bestemmes av deres hjemsted.

Oppsigelse og adskillelse av vilkårene

Brukeren kan si opp applikasjonens brukervilkår ved å fjerne applikasjonen eller slutte å bruke den. Eventuelle nedlastninger som er utført før oppsigelsen er gyldige i samsvar med avtalevilkårene som var gyldige på tidspunktet for nedlastningen. Dersom et vilkår i disse brukervilkårene påvises som ulovlig eller ugyldig, vil likevel alle de andre punktene i vilkårene forbli gyldige.

Juridiske opplysninger

Som vedlegg til disse brukervilkårene finner du Nextfours personvernerklæring, som overholder og spesifiserer kravene i den gjeldende personvernlovgivningen. Dersom denne personvernerklæringen og personvernlovgivningen er i uoverensstemmelse med hverandre, følger man den gjeldende personvernlovgivningen.

Nextfour kan når som helst utføre endringer i personvernerklæringen. Dersom dette skjer, melder vi fra om endringene og ber deg lese den siste versjonen av denne erklæringen og bekrefte at du godkjenner den. Du kan også regelmessig kontrollere om det er eventuelle endringer i personvernerklæringen.

Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål om applikasjonen, kan du kontakte oss på adressen q-support@nextfour.com